زیارت عاشورا عاشقانه ها


برچسب‌ها: عاشقانه ها

[ یکشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 11:6 ] [ ]

[ ]

ای سیب سرخ غلط زنان در مسیر رود

 

 

 

با هر بهانه و هوسی عاشقت شده است

 

 

فرقی نمی کند چه کسی عاشقت شده است

 

چیزی ز ماه بودن تو کم نمی شود

 

 

گیرم که برکه ای نفسی عاشقت شده است

 

ای سیب سرخ غلت زنان در مسیر رود

 

 

یک شهر تا به من برسی عاشقت شده است

 

پر می کشی و وای به حال پرنده ای

 

 

کز پشت میله قفسی عاشقت شده است

 

آیینه ای و آه که هرگز برای تو

 

 

فرقی نمی کند چه کسی عاشقت شده است...

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های فاضل نظری

[ دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 21:1 ] [ ]

[ ]

 

 

 

 

 

ﺯﻧﺎﻥ، ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

 

 

ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛

 

 

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.

 

 

ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛

 

 

 ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﻭﻏﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

 

 

ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﮑﺎﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﻫﺎﻧﺘﯽ ﺭﺍ

 

 

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

 

 

اما ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ؛

 

 

ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

 

 

ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.

 

 

ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

 

 

ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻧﺪ.

 

 

ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ...

 

 

ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻩ ﺑﺎﻧﻮ ....

 

 

ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ؟ !

 

 

ﺍﯾﻦ، ﮐﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ....

 

 

ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﻨﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ...

 

 

ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ، ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ

 

 

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ....

 

 

ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍهی ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﯽ

 

 

ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ .... .

 

 

ﺗﻮ!

 

 

ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ ... .

 

 

 ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ

 

 

   ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ....

 

 

ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﺳﺖ

 

 

ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ

 

 

 ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ....

 

 

ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ...

 

 

 

 

[ جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 13:35 ] [ ]

[ ]

 

 

 

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ

 

 

ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﻚ ﻣﻌﺠﺰﻩ

 

 

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﯾﺶ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺳﺖ

 

 

ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﻮﯼ ...

 

 

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ

 

 

ﺩﺭﺩﺵ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺣﺲ ﻣﯽﻛﻨﯽ .

 

 

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻚ ﺣﺲ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺳﺖ،

 

 

ﻫﯿﭻﻛﺲ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻤﺎﻥ ﻛﻨﺪ

 

 

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ،

 

 

ﺗﻌﺒﯿﺮﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ

 

 

ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ .

 

 

خوشبختی لذت بردن از لحظه اکنون است .

 

 

 

 


برچسب‌ها: دلنوشته های عاشقانه

[ یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 9:24 ] [ ]

[ ]

 

 

 

گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن،

 

 

انتهای بعضی فکرهایت " نقطه" بگذار

 

 

که بدانی باید همانجا تمامشان کنی. 

 

 

بین بعضی حرفهايت "کاما" بگذار

 

 

که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی .

 

 

پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب"

 

 

و آخر برخی عادت هایت نیز علامت "سوال" بگذار .

 

 

تا فرصت ویرایش هست... خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن... 

 

 

حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ... اما بعضی را پر رنگ...

 

 

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !

 

 

روز خوب به تو شادی میدهد،

 

 

روز بد به تو تجربه،

 

 

و بدترین روز به تو درس میدهد ...!

 

 

فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود،

 

 

اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست ...

 

 

تولد ... کودکی ... جوانی... پیری و دیگر هیچ ...

 

 

تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف!

 

 

آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست،

 

 

حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است ...!

 

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های زیبا

[ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 19:51 ] [ ]

[ ]

 

 

 

 

دوست داشتنت را 

 

 

 

بغل گرفتمُ دویدم... 

 

 

 

کاشکی..

 

 

 

آدم ها با دور شدنشان

 

 

 

دوست داشتن شان را هم می بردند!

 
 
 
 

برچسب‌ها: عاشقانه های سید محمد مرکبیان

[ جمعه هفتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 20:7 ] [ ]

[ ]

 

 

 

 

سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه ی دوستان خوبم.

 

 

پیشاپیش فرارسیدن بهار 1394 رو خدمت همه ی شما خوبان

 

 

تبریک عرض میکنم و برای همه ی دوستان در سال جدید

 


(روزی حضرت مریم (س

 

 

قصر آسیه،

 

 

تقوی حسین

 


قلب خدیجه،

 


عفت فاطمه،

 


جمال یوسف،

 


ثروت قارون،

 


حکمت لقمان

 


و ملک سلیمان

 

 

...و عاقبت‌‌ بخیری را آرزومندم

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: سال 1394, عید مبارک

[ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 11:51 ] [ ]

[ ]

 

 

 

هیچ بارانی نمی بارد مگر صفا دهد.

 

 

هیچ گلی جوانه نمی زند مگر هدیه شود.

 

 

هیچ خاطره ای زنده نمی ماند مگر شیرین باشد.

 

 

هیچ لبخندی نیست مگر شادی بیاورد.

 

 

وهیچ بهاری نمی اید مگر سال دیگری در پیش باشد.

 

 

پس بگذار باران شوق بر زندگی ات ببارد تا روحت را صفا دهد.

 

 

گل های عشق در دلت جوانه زنند تا انهارا به دیگران هدیه کنی .

 

 

خاطراتت قشنگ باشند تا همواره بیادشان بیاوری.

 

 

لبخند بر لبانت نقش بندد تا شادی را بیفشانی.

 

 

و بهار بیاید تا بدانی باز هم فر صت بودن هست……

 

 

 


برچسب‌ها: دلنوشته های زیبا

[ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 10:41 ] [ ]

[ ]

 

 

 

 با نگاهی دل زمن قاپید و رفت

 

                             

 

 داغ  عشقش را به من بخشید و رفت

 

 

 

 امد و در کوچه عشق و جنون

 

                            

 

 بی قراری های من را دید و رفت

 

 

 

 خواند راز عشق را در چشم من 

                             

 

 

انچه را میخواست او فهمید و رفت

 

 

 

 مثل باران بهاری لحظه ای

 

                              

 

 بر بیابان دلم بارید و رفت...

 

 

 

 در شب سرد و سیاه و ساکتم

 

 

 

  لحظه ای چون ماه او تابید و رفت

 

 

 

 دید چون سرگشتگی های مرا

 

                              

 

 عاشقی بیچاره ام نامید و رفت

 

 

 

 بی وفا رحمی به حال من نکرد

 

                             

 

 چون پرستو ناگهان کوچید و رفت....

 

 

  


برچسب‌ها: عاشقانه های زیبا

[ شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 11:12 ] [ ]

[ ]

 

 

 

 شازده کوچولو پرسید :

 

 

غمگین تر از اینکه بیای و کسی از اومدنت خوشحال نشه چیه ؟

 

 

روباه گفت :

 

 

بری و کسی متوجه رفتنت نشه ...

 

 

 


برچسب‌ها: انتوان دوسنت اگزو پری, عاشقانه ها

[ یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 14:49 ] [ ]

[ ]

 

 

 

 

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

 

دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم 

 

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست 

 

به هوای سر کویش پر و بالی بزنم...

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه ها, مریم

[ جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 13:48 ] [ ]

[ ]

 

 

 

زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست

 

 

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

 

 

رود دنیا جاریست

 

 

زندگی ، آبتنی کردن در این رود است

 

 

وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم

 

 

دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟

 

 

هیچ!!!

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های سهراب سپهری
ادامه مطلب

[ جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 12:46 ] [ ]

[ ]

 

 

به تو دل بستم و غير تو كسي نيست مرا

 

 

جز تو اي جان جهان دادرسي نيست مرا

 

 

عاشق روي توام اي گل بي مثل و مثال

 

 

به خدا غير تو هرگز هوسي نيست مرا

 

 

با تو هستم ز تو هرگز نشدم دور ولي

 

 

چه توان كرد كه بانك جرسي نيست مرا

 

 

پرده از روي بينداز به جان تو قسم

 

 

غير ديدار رخت ملتمسي نيست مرا

 

 

گر نباشد برم اي پردگي هر جايي

 

 

ارزش قدس چو بال مگسي نيست مرا

 

 

مده از جنت و از حور و قصورم خبري

 

 

جز رخ دوست نظر سوي كسي نيست مرا...

 

 

 

 


برچسب‌ها: امام خمینی, ره, اشعار انتظار

[ پنجشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۳ ] [ 12:22 ] [ ]

[ ]

 

 

 

نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاست

 

 

مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاست

 

 

تو از کی عاشقی؟ این پرسش آیینه بود از من

 

 

خودش از گریه ام فهمید مدت هاست ،مدت هاست

 

 

به جای دیدن روی تو در خود خیره ایم ای عشق

 

 

اگر آه تو در آیینه پیدا نیست عیب از ماست

 

 

جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار

 

 

اگر جایی به حال خویش باید گریه کرد اینجاست

 

 

من این تکرار را چون سیلی امواج بر ساحل

 

 

تحمل می کنم هر چند جانکاه است و جانفرساست

 

 

در این فکرم که در پایان این تکرار پی در پی

 

 

اگر جایی برای مرگ باشد! زندگی زیباست...

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های فاضل نظری

[ چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 23:20 ] [ ]

[ ]

 

 

بهار رفت و زمستان من تمام نشد

 


عذاب باغچه باسوختن تمام نشد

 

چه کوه ها که نهادند سر به شانه ی هم

 

در این میانه غم کوهکن تمام نشد

 

"کجای این شب تیره...کجا بیاویزم *"

 

که از تو حسرت این پیرهن تمام نشد 

 

سکوت کردی و رفتی...ولی درون سرم

 

صدای ممتد سوت ترن تمام نشد

 

دلم گرفت...دلم تنگ شد...دلم ترکید ...

 

دلم تمام...ولی عمر من تمام نشد!!!

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های اصغر معاذی

[ یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 18:28 ] [ ]

[ ]

پرنده عاشق

 

 

 

هر چند از تو خاطرم آزرده باشد

 

 

بگذار لبخندت دلم را بُرده باشد

 

 

مثل لب دریا عطش می آورد باز

 

 

عشقی که آب از بوسه هایت خورده باشد

 

 

وقتی سرت بر شانه ام باشد غمی نیست

 

 

بگذار عشقت خنجری بر گُرده باشد

 

 

فرقی ندارد آشیانی هست یا نه

 

 

در چشم گنجشکی که جفتش مُــرده باشد

 

 

آیینه در آیینه در آیینه ها... تو....

 

 

نشکن! فقط بگذار ماتم برده باشد

 

 

گاهی صدایم کن که این دیوانه ناگاه

 

 

در خواب آغوش تو جان نسپرده باشد...!

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های اصغر معاذی

[ سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 15:53 ] [ ]

[ ]

 

 

 

 

یا اباصالح …

 

 

میگویند: نرگس،

 

 

گل زمستـــــــــــان است …

 

 

چند قرن است زمستــــــان شده است

 

 

چرا نمی آیی ؟؟؟

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه با امام زمان, عاشقانه

[ سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 15:46 ] [ ]

[ ]

 

 

 

نه فقط از تو اگر دل بکنم می‌میرم

 

 

سایه‌ات نیز بیفتد به تنم می‌میرم

 

بین جان من و پیراهن من فرقی نیست

 

 

هر یکی را که برایت بکنم می‌میرم

 

برق چشمان تو از دور مرا می‌گیرد

 

 

من اگر دست به زلفت بزنم می‌میرم

 

بازی ماهی و گربه است نظربازی ما

 

 

مثل یک تُنگ شبی می‌شکنم می‌میرم

 

روح ِ برخاسته از من، ته این کوچه بایست

 

 

بیش از این دور شوی از بدنم می‌میرم ..

 
 

برچسب‌ها: عاشقانه های کاظم بهمنی

[ دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 0:29 ] [ ]

[ ]

 

                          

 

می‌توانی بروی قصه و رویا بشوی

 

 

راهی دورترین نقطه دنیا بشوی

 

 

ساده نگذشتم از این عشق، خودت می دانی

 

 

من زمینگیر شدم تا تو، مبادا بشوی

 

 

آی ! مثل خوره این فکر عذابم می داد؛

 

 

چوب ما را بخوری، ورد زبان ها بشوی

 

 

من و تو مثل دو تا رود موازی بودیم

 

 

من که مرداب شدم، کاش تو دریا بشوی

 

 

دانه ی برفی و آنقدر ظریفی که فقط

 

 

باید از این طرف شیشه تماشا بشوی

 

 

گره ی عشق تو را هیچ کسی باز نکرد

 

 

تو خودت خواسته بودی که معما بشوی

 

 

در جهانی که پر از وامق و مجنون شده است

 

 

می توانی عذرا باشی،  لیلا بشوی

 

 

می توانی فقط از زاویه ی یک لبخند

 

 

در دل سنگ ترین آدم ها جا بشوی

 

 

بعد از این، مرگ نفس های مرا می شمرد

 

 

فقط از این نگرانم که تو تنها بشوی...

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های مهدی فرجی

[ پنجشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 1:22 ] [ ]

[ ]

 

 
 
 
 
تو را از دست دادم، آی آدم‌های بعد از تو!

 

 

چه کوچک می‌نماید پیش تو غم‌های بعد از تو

 

 

تو را از دست دادم، تو چه خواهی کرد بعد از من؟

 

 

چه خواهم کرد بی تو با چه خواهم‌های بعد از تو؟

 

 

تو را از دست ... ؛ دادم از همین زخم است، می‌بینی؟

 

 

دهانش را نمی‌بندند مرهم‌های بعد از تو

 

 

«تو را از یاد خواهم برد کم‌کم» بارها گفتم

 

 

به خود کی می‌رسم اما به کم‌کم‌های بعد از تو؟

 

 

بیا، برگرد، با هم گاه... با هم راه... با هم...، آه!

 

 

مرا دور از تو خواهد کـُشت «با هم»های بعد از تو

 

 

 

 

برچسب‌ها: عاشقانه های مژگان عباسلو

[ پنجشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 1:13 ] [ ]

[ ]

 

 

 

در نگاهت رنگ آرامش نمایان می شود

 

 

آه می ترسم که دارد باز طوفان می شود

 

 

آرزوهایم همین کاخی که برپا کرده ام

 

 

زیر آن طوفان سنگین سخت ویران می شود ..

 


خوب می دانم که یک شب در طلسم دست تو

 

 

دامن پرهیز من تسلیم شیطان می شود

 

 

آنچه از سیمای من پیداست غیر از درد نیست

 

 

گرچـه گاهی پشت یک لبخند پنهان می شود

 

عاقبت یک روز می بینی که در میدان شهر

 

 

یک نفر با خاطراتش تیـر باران می شود ..

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های محمد سلمانی

[ یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 23:51 ] [ ]

[ ]

 

 

دلم هوای حرمت را دارد

 

 

کاش کبوتری بودم

 

 

و به سویت پر می کشیدم...

 

 

میشه ضامنم بشی یا امام رضا؟؟؟

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه با امام رضا

[ پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 17:9 ] [ ]

[ ]

 

 

این چیست که چون دلهره افتاده به جانم

 

 

حال همه خوب است- من اما نگرانم

 

 

در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر

 

 

مثل خوره افتاده به جانم که بمانم

 

چیزی که میان من و تو نیست غریبی ست

 

 

صد بار تو را دیده ام ای غم به گمانم؟!

 

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت

 

 

اینقدر که خالی شده بعد از تو جهانم

 

از سایه سنگین تو من کمترم آیا؟!

 

 

بگذار به دنبال تو خود را بکشانم

 

ای عشق...! مرا بیشتر از پیش بمیران

 

 

آنقدر که تا دیدن او زنده بمانم...

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های فاضل نظری

[ چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 12:19 ] [ ]

[ ]

 

 

 

بغضی که مانده در دل من وا نمی‌شود

 

حتی برای گریه مهیا نمی‌شود

 

بعد از تو جز صراحت این درد آشنا

 

چیزی نصیب این من تنها نمی‌شود

 

آدم بهانه بود برای هبوط عشق

 

اینجا کسی برا تو حوا نمی‌شود

 

دارم به انتهای خودم می‌رسم ببین

 

شوری شبیه باد تو برپا نمی‌شود

 

از من مخواه تا غزلی دست و پا کنم

 

احساس من درون غزل جا نمی‌شود...

 

 

 


برچسب‌ها: شعرهای عاشقانه زیبا

[ چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 12:13 ] [ ]

[ ]

 

 

وقتی تصمیم گرفتی بروی

 

باید جایی باشد

 

که دلت نیاید برگردی !

 

باید جایی باشد

 

که راه برگشت رابلد نباشی !

 

بی برو برگرد باید احساس خوشبختی کنی

 

چون آدم ها خسته که می شوند می روند ...

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های سید حسین دریانی

[ سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 11:45 ] [ ]

[ ]

 

 

 

نفسم بند نفسهای کسی هست که نیست

 

بی گمان در دل من جای کسی هست که نیست

 

غرق رویای خودش پشت همین پنجره ها

 

شاعری محوتماشای کسی هست که نیست

درخیالم وسط شعر کسی هست که هست

 

شعر آبستن رویای کسی هست که نیست

کوچه درکوچه به دستان توعادت میکرد

 

شهری ازخاطره منهای کسی هست که نیست

مثل هرروز نشستم سرمیزی که فقط

 

خستگی های منو چای کسی هست که نیست

زیر باران دو نفر , کوچه ، به هم خیره شدن

 

مرگ این خاطره ها پای کسی هست که نیست...

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های احسان کمال

[ دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 16:49 ] [ ]

[ ]

نگاه می کنم از هر طرف سوار تویی نشسته یک تنه بر صدرِ روزگار تویی

 

 

 

من از تو دل نمی بُرم اگر چه از تو دلخورم

 

اگر چه گفته ای تو را به خاطرات بسپرم

 

هنوز هم خیال کن کنار تو نشسته ام

 

منی که در جوانی ام به خاطرت شکسته ام ..

تو در سراب آینه شبانه خنده می کنی

 

من شکست داده را خودت برنده می کنی

نیامدی و سال ها نظر به جاده دوختم

 

بیا ببین که بی تو من چه عاشقانه سوختم

رفیق روز های خوب ، رفیق خوب روزها

 

همیشه ماندگار من همیشه در هنوزها

صدا بزن مرا شبی به غربتی که ساختی

 

به لحظه ای که عشق را بدون من شناختی ...


برچسب‌ها: عاشقانه های ادبی

[ دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 16:39 ] [ ]

[ ]

[ دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 0:1 ] [ ]

[ ]

 

 

پلک فرو بستی و دوباره شمردی

 

فرصت پنهان شدن نبود تو بردی

 

من که به پیروزی تو غبطه نخوردم

 

چون که شکستم، چرا دریغ نخوردی؟

 


دست تو را با سکوت و بغض گرفتم

 

دست مرا با غرور و خنده فشردی

 

 

این همه‌ی قصه‌ی تو بود که یک عمر

 

از همه دل بردی و دلی نسپردی

 


خاطره‌ها رفته‌اند! خاطره‌ی من

 

پس تو چرا مثل خاطرات نمردی...

 

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های فاضل نظری

[ چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 19:58 ] [ ]

[ ]

 

 

چه هوایی داری

 

 

که پُر از بارانم ...

 

 


برچسب‌ها: عاشقانه های سید علی میر افضلی

[ چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 19:34 ] [ ]

[ ]